Trak lod: 347 i kamp om 54 nye seniorboliger i Svendborg