Retten i Svendborg kritiseres i usædvanlig annonce

Denne annonce i fire sydfynske ugeaviser har vakt undren.

Retten i Svendborg kritiseres i usædvanlig annonce

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Chefpsykolog Iben Elene Oksfeldt, kritiserer Retten i Svendborg for fejlbehandling af psykologerklæring i skilsmissesag. I annoncer i fire lokale ugeaviser efterlyser hun lignende sager. Retspræsident Anni Højmark tilbageviser anklagen og undrer sig over fremgangsmåden.

Svendborg: Annoncer i fire fynske ugeaviser kritiserer Retten i Svendborg for at have overset alvorlige fejl i en psykologisk erklæring, som byretten har bestilt i forbindelse med en forældremyndighedssag.

Det er chefpsykolog Iben Elene Oksfeldt, Litehouse Consult, der har indrykket annoncerne, og formålet er at indsamle lignende sager, hvor Retten i Svendborg har bestilt psykologerklæringer inden for de seneste to et halvt år.

Det drejer sig om børnesagkyndige undersøgelser og forældrekompetence-undersøgelser.

Iben Elene Oksfeldt kritiserer Retten i Svendborg på baggrund af en aktuel sag, hvor Østre Landsret ender med at underkende byrettens dom. Byretten lagde en psykologerklæring til grund, da de frakendte en sydfynsk mor forældremyndigheden. Men landsretten tog ifølge Iben Elene Oksfeldt øjensynligt den klage alvorligt, som hun har lavet over psykologerklæringen og ændrede byrettens dom.

Den udlægning afvises dog af retspræsident Anni Højmark, Retten i Svendborg.

Iben Elene Oksfeldt fortæller, at lignende annoncer vil udkomme i medier i hele landet.

- Problematikken findes desværre over hele landet. Vi har gjort opmærksom på det her i over fire år, men sagen fra Svendborg var dråben. Nu samler vi alle sydfynske sager med psykologundersøgelser ind. På sigt vil vi samle ind i hele landet, siger hun.

Vi har gjort opmærksom på det her i over fire år, men sagen fra Svendborg var dråben. Nu samler vi alle sydfynske sager med psykologundersøgelser ind. På sigt vil vi samle ind i hele landet.
Iben Elene Oksfeldt, chefpsykolog, Litehouse Consult Aps.
Iben Elene Oksfeldt
Cand. psych. Iben Elene Oksfeldt, klinisk psykolog og chefpsykolog i Litehouse Consult Ap.Specialiseret i særlige belastningsreaktioner, som følger af vanskelige skilsmisser og posttraumatisk stress.

Desuden partsrepræsentant overfor myndighederne.

Syv alvorlige fejl

Hun kan ikke gå i detaljer omkring den svendborgensiske sag på grund af sin tavshedspligt, men dog sige, at der er tale om en forældremyndighedssag, hvor byretten bestilte en forældrekompetenceundersøgelse. Hvorefter man så ikke kontrollerede, at undersøgelsen var foretaget efter retningslinjerne.

Og det er ifølge Iben Elene Oksfeldt typisk for Retten i Svendborg, men gør sig altså gældende i hele landet. Hun tænker derfor at foreslå, at der laves en folder om, hvad man skal være opmærksom på, så reglerne er overholdt. Og hvilke rettigheder, man har som forældre.

I den konkrete sag kan hun pege på syv alvorlige kritikpunkter i forældrekompetence-undersøgelsen og den deraf følgende psykologerklæring.

- Der blev ikke lavet nogen udredning af barnet. Der blev end ikke talt med barnet, og barnet blev heller ikke undersøgt på anden vis, siger hun.

- Min klient indgik kun i et enkelt klinisk interview, hvor reglerne siger to.

- Samspil mellem forælder og barn blev kun observeret en enkelt gang hos min klient, hvor reglerne siger to.

- Observationen varede kun 45 minutter, men psykologen skrev i erklæringen, at den varede to timer.

- Psykologen har aldrig selv haft en klinisk samtale med min klient. Hun sendte i stedet en underleverandør, der ikke er psykolog.

- Psykologen skrev i erklæringen, at min klient var til et indledende møde på hendes kontor. Dette møde har aldrig fundet sted.

- Og psykologen oplyser ikke i erklæringen, at der er brugt underleverandører, og derfor heller ikke, at disse slet ikke er psykologer, siger Iben Elene Oksfeldt.

Retningslinjer
En forældrekompetenceundersøgelse bør som udgangspunkt altid indeholde:1) Samtaler med forældrene (og evt. samlevere)

2) Samtaler med barnet (dog afhængig af barnets alder og modenhed)

3) Observationer af samspillet mellem barn og forældre

4) En gennemgang af relevante sagsakter

5) Yderligere information om barnet eller forældrene fra relevante aktører

6) En gennemgang af undersøgelsens resultater med forældrene

Begrebet forældrekompetenceundersøgelse findes ikke som selvstændigt begreb i serviceloven. Socialministeriet regulerer ikke i lovgivningen, hvornår og hvordan denne type undersøgelser skal gennemføres. Disse retningslinjer er derfor ikke bindende, og kommunerne er ikke forpligtet til at følge dem. Retningslinjerne kan i stedet medvirke til at inspirere og ensarte kommunernes praksis på området.

Kilde: Socialministeriet

Kun psykologer er specialister

Psykologen understreger, at det også er brud på retningslinjerne, at der ikke har været de fornødne kompetencer hos de personer, der har lavet undersøgelsen.

- Det skal være en autoriseret psykolog, som enten er specialist i børnepsykologi, eller som har tilsvarende erfaring, der må udarbejde disse erklæringer.

- "Specialist" er en beskyttet titel for psykologer og kan altså ikke være andre faggrupper, understreger hun.

- Tilsvarende erfaring kan for eksempel være, at psykologen har arbejdet på en børnepsykiatrisk afdeling eller i PPR og dér har udarbejdet en række børnepsykologiske undersøgelser under supervision af en anden psykolog, der så er specialist i børnepsykologi.

- Retningslinjerne siger også, at hvis undersøgelsen gennemføres af en enkelt fagperson, vil det være hensigtsmæssigt, at vedkommende modtager supervision eller anden sparring. Fordi der er tale om sager af så følsom karakter, at de ikke bør overlades til en enkelt undersøger.

- Det står også i retningslinjerne, og det må forstås sådan, at selv specialister enten bør modtage supervision eller samarbejde med en kollega, som også er specialist, for at sikre et højt faglige niveau, siger Iben Elene Oksfeldt.

Ifølge hende er der i Svendborg-sagen ikke gjort brug af en autoriseret psykolog, der er specialist i børnepsykologi.

Hun mener, at dommeren i den konkrete sag simpelthen mangler at tjekke, at retningslinjerne er overholdt i det dokument, der lægges til grund for dommen, hvor moderen mistede forældremyndigheden.

Store konsekvenser for en barndom

Psykologerklæringen fik altså ifølge Iben Elene Oksfeldt afgørende betydning og stor konsekvens for både mor og barn i byretten.

- Jeg mener, at hvis et retssystem indhenter faglige vurderinger, så har det pligt til at sikre sig, at alle retningslinjer er fulgt, siger Iben Elene Oksfeldt.

- Det har man ikke gjort, og på den måde bliver psykologens ord lov.

Hun mener, at forældre skal føle, at de har fået en god proces, når en forældremyndighedssag er overstået.

- Men når de kan se, at der for eksempel er fejl i den psykologerklæring, som dommeren dømmer ud fra, opstår der frustration. Vi ser det, når vi efterfølgende får dem i behandling for følgevirkningerne af en tabt sag. De forældre får typisk alvorlig stress. Vi ser det også, når vi som repræsentant for den ene part fører sagerne ved myndighederne. Vi har gjort opmærksom på det igen og igen, men bliver ikke taget alvorligt - måske fordi myndighederne ser det som et partsindlæg.

- "Hun er nok bare sur over, at hun tabte forældremyndigheden", tænker de. Men der er desværre mange mennesker, der kan miste retten til deres børn på et usikkert grundlag, når psykologerne ikke kontrolleres.

Det gælder ikke kun i by- og landsretterne, men også andre steder, hvor man bruger psykologundersøgelser. Som for eksempel i Statsforvaltningen, kommunerne og politiet, siger Iben Elene Oksfeldt.

Hendes mulighed er at klage til Psykolognævnet, der er tilsynsmyndighed.

Der har hun flere gange fået medhold, men dels har en afgørelse fra Psykolognævnet ikke opsættende virkning, og dels varer det typisk op til ti måneder at behandle sagen. Hvorfor den mange gange ikke kan nå at blive en del af en ankesag i landsretten.

- På den tid kan en barndom være gået tabt, siger Iben Elene Oksfeldt.

Retspræsident Anni Højmark afviser, at Iben Elene Oksfeldts klage til Psykolognævnet har indvirket på grundlaget for den omtalte landsretsdom. Der var ifølge hende helt andre begrundelser for dommen. Også formand for Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige, Michael Kaster, afviser Iben Elene Oksfeldts anklager mod de børnesagkyndige psykologer.

Retten i Svendborg kritiseres i usædvanlig annonce

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce