Et enigt forretningsudvalg i Region Syddanmark har onsdag besluttet, at der ikke skal rejses erstatningssag mod tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V). Nuværende regionsrådsformand forventer, at regionsrådet følger indstillingen.

Et enigt forretningsudvalg i Region Syddanmark besluttede onsdag at indstille til regionsrådet, at der ikke skal rejses en erstatningssag mod tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Allerede da vi læste regionens egne juristers vurdering om, at der ikke er grundlag for at rejse nogen sag, og som jeg læser den seneste advokatrapport er der ikke noget grundlag for at rejse en sag, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Den eksterne advokatundersøgelse

Den eksterne advokatundersøgelse af mulighederne for en erstatningssag mod tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V) har angiveligt kostet 90.000 kroner eksklusiv moms. Den er udarbejdet af Halling-Overgaard Advokatfirma i Aarhus.Mulighederne for at føre en erstatningssag mod Holst er vurderet ud fra de kriterier, der skal være opfyldt, hvis man skal vinde en civil erstatningssag. De handler om, at der skal være tale om en dokumenteret ulovlighed, at den er begået med vilje eller ved uagtsomhed, at regionen skal have lidt et tab, og så skal tabet være en direkte konsekvens af Carl Holsts handlinger. Rapporten vurderer også regionens egen skyld i hvert enkelt forhold og risikoen for forældelse.Rapporten er udarbejdet på baggrund af materiale, der allerede er lavet af andre, samt udtalelser i sagen, mens man ikke har haft adgang til e-mails i sagen, afhøringsrapporter i forbindelse med politets efterforskning og lignende. Den samlede anbefaling i rapporten er, at Region Syddanmark ikke indleder en erstatningssag mod Carl Holst.

Den konkrete årsag til, at et enigt forretningsudvalg ikke finder grundlag for at rejse erstatningssag mod Carl Holst vil hun ikke kommentere, fordi advokatrapporten er fortrolig, indtil den har været behandlet i regionsrådet.

Avisen er i besiddelse af den fortrolige rapport, som onsdag eftermiddag blev behandlet på forretningsudvalgsmødet, og konklusionen i den er, at udbyttet ved en eventuel erstatningssag ikke står mål med, hvad det vil koste at føre sagen med anslåede økonomiske omkostninger på 600.000 til 900.000 kroner.

For hende er sagen med forretningsudvalgets indstilling til regionsrådet derfor tættere på en afslutning.

- Hvis regionsrådet tilslutter sig indstillingen, og det forventer jeg, at det gør, så er sagen afsluttet i forhold til Carl Holst, siger Stephanie Lose.

For Carl Holst kom afslutningen på sagen allerede tilbage i marts, hvor politiet efter halvandet års efterforskning nåede frem til, at der ikke var grundlag for at rejse en sag mod ham, men han glæder sig alligevel over, at regionens forretningsudvalg enstemmigt indstiller til regionsrådet, at der heller ikke skal føres en erstatningssag mod ham.

- Jeg har trukket en streg i sandet og ser fremad og arbejder med det, jeg mener, politikere skal gøre, nemlig politik. Det har jeg gjort, siden politiet efter halvandet års intensiv efterforskning nåede frem til, at der strafferetsligt ikke var noget forkert og at der ikke var sket nogen berigelse. Nu er jeg glad for, at et enigt forretningsudvalg er kommet til samme konklusion, fortæller den tidligere regionrådsformand.

Svært at gøre tab op

Ifølge den fortrolige eksterne advokatundersøgelse, forretningsudvalget havde på sit bord onsdag, vurderes det i to forhold, at erstatningsbetingelserne formentligt er opfyldt. Det drejer sig om udarbejdelse af taler med ikke-regionsrelevant indhold af henholdsvis regionens egne medarbejdere og eksterne konsulenter.

Om talerne, der er udarbejdet af medarbejdere i regionen, vurderes det, at det "med overvejende sandsynlighed kunne bevises, at tidligere regionsrådsformand Carl Holst handlede retsstridigt ved at anvende medarbejdere ansat ved Region Syddanmark til at skrive taler for ham, uden at talerne havde et regionsrelevant indhold."

Det vil dog kræve, at man kan bevise, at medarbejderne ikke ønskede at udføre arbejdet og sagde fra, og det er angiveligt ikke noget, politiet har kunnet bevise efter halvandet års efterforskning. Det vil også være svært at gøre regionens tab på arbejdet op, og erstatningsbeløbet vurderes at være meget beskedent.

For de eksternt udarbejdede taler er det lettere at gøre et eventuelt tab op, fordi der foreligger fakturaer på arbejdet, og det vurderes, at man i retten vil kunne bevise, at Carl Holst handlede retsstridigt ved at bruge regionale midler til formålet, og at han burde have vidst det.

Til gengæld vil embedsværkets rolle også her spille ind, fordi det formentlig ikke vil kunne bevises, at ansatte, der må have haft kendskab til talerne, ikke har sagt fra og gjort opmærksom på det ulovlige i arbejdet.

For de øvrige forhold lyder vurderingen, at de almindelige erstatningsretlige betingelser ikke er opfyldt.

Føler sig krænket

Carl Holst er glad for, at regionen nu holder op med at bruge skatteborgerpenge til flere undersøgelser.

- Jeg er selvfølgelig lettet, men reelt sluttede sagen dengang, politiet ikke fandt et strafferetsligt anliggende, siger Carl Holst.

Det har været et meget langt forløb og det må vel have tæret på dig?

- Det er ikke rart at opleve, at ens retssikkerhed bliver krænket. Først var der en rapport fra advokatfirmaet Kromann Reumert, som kostede 1,3 millioner kr. Den havde en række påstande, som var faktuelt forkerte. De opstod, fordi det var besluttet, at jeg ikke skulle partshøres som en del af undersøgelsen. Sådan har jeg også oplevet med en række andre undersøgelser, som er udarbejdet, uden at jeg er blevet spurgt, og så er de bagefter blevet lækkert uden at jeg har haft en mulighed for at forholde mig til dem. Det er en kultur, der ikke er rar, siger Carl Holst.

  • Vestesen_Bjarke_(2015)_010

    Af:

    Kriminalredaktør