Bindende svar fra skattemyndighederne


Bindende svar fra skattemyndighederne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Først gennemførte Folketinget i foråret 2003 reglerne om bindende ligningssvar til borgerne. Nu er turen kommet til selskaber og hovedaktionærer med mindre komplicerede forhold.

Folketinget har den 6. maj 2004 vedtaget lovforslaget således, at selskaber og hovedaktionærer med mindre komplicerede forhold får mulighed for at anmode de kommunale skattemyndigheder om bindende ligningssvar og dermed opnå klarhed over skattemæssige konsekvenser af en given disposition.

Skattekonsulenter

For skattemyndighederne giver ordningen mulighed for i højere grad at optræde som konsulenter frem for som kontrollanter.

Det er endvidere Skatteministerens opfattelse, at retssikkerheden styrkes afgørende, idet at selskaber såvel som personer nu får mulighed for at kende de skattemæssige konsekvenser af deres dispositioner og ikke efterfølgende kan mødes med en skatteregning.

"Loven styrker alle skatteyderes retssikkerhed og reducerer antallet af konflikter mellem skatteyderne og myndighederne. Det vil føre til færre skattesager," siger skatteministeren.

Ordningen

Ordningen trådte i kraft 1. juli 2004, og fra den dato kan selskaber og hovedaktionærer med mindre komplicerede forhold få et bindende ligningssvar fra den skatteansættende myndighed om virkningerne af en påtænkt eller allerede gennemført disposition.

Svaret skal ligge inden for kort tid (En måned), og der betales et gebyr på 300 kr. pr. spørgsmål (2004-niveau).

Ordningen er en opfølgning på ordningen om bindende ligningssvar for personer, der trådte i kraft 1. juli 2003. Ordningen supplerer muligheden for at få bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet. Den er dog mere smidig end bindende forhåndsbesked ved Ligningsrådet, hvor sagsbehandlingstiden normalt ligger mellem tre-seks måneder, og gebyret i 2004 udgør 1800 kr.

Hvis der ønskes et ligningssvar på en allerede gennemført disposition er det en forudsætning for at få et svar, at der fremsættes anmodning om ligningssvar senest en måned efter indkomstårets udløb.

Ligesom ved bindende forhåndsbesked skal skattemyndighederne lægge ligningssvaret til grund ved bedømmelse af skatteyderens selv-angivelse, hvis skatteyderen gør brug af svaret i forbindelse med selvangivelsen.

Fem års gyldighed

Svaret kan af skatteyderen bruges med bindende virkning for skattemyndighederne i fem år. Imidlertid kan de skatteansættende myndigheder efter et konkret skøn gøre bindingsperioden i svaret kortere. Ligningssvareter ikke bindende for myndighederne, hvis forudsætninger for svaret ændres, dette kan eksempelvis være fordi lovgivningen bliver ændret, eller spørgeren har afgivet forkerte oplysninger.

Skattemyndigheden kan i særlige tilfælde afvise at give et bindende ligningssvar, hvor spørgsmålet er af mere vidtrækkende betydning eller angår et betydeligt beløb (indkomstpåvirkning på ca. fem mio. kr. eller mere), eller spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed som følge af uklart faktum, eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Der vil med den nye lov ikke være nogen konkrete be-grænsninger, i hvilke typer juridiske personer eller hovedaktionærer der kan få svar, eller på hvilke typer spørgsmål der kan gives svar. Det er dog klart, at den begrænsede tid, der er til rådighed til at give et svar, kan være en naturlig begrænsning for, hvor komplicerede spørgsmål der kan besvares.

Et bindende ligningssvar kan påklages på samme måde, som skatteyderen kan klage over en skatteansættelse - nemlig til Landsskatteretten for selskaber og til skatteankenævnene for hovedaktionærer.

Det bindende ligningssvar har ikke retskildeværdi, og er dermed ikke bindende for andre end spørgeren.

Loven træder i kraft 1. juli 2004, hvorefter det vil være muligt at få et bindende ligningssvar om de skattemæssige konsekvenser for indkomståret 2004 eller senere indkomstår.

Bindende svar fra skattemyndighederne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce