I forbindelse med den verserende sag omkring kørslen med vagtlægerne i Region Syddanmark, er jeg på Facebook blevet bedt om at forklare og uddybe sagen yderligere. Det har jeg nu gjort. Samtidig har jeg valgt også at bringe denne forklaring og uddybning på Baglandet - så her er den:

I 2010 vandt SIM Lægekørsel udbuddet og fik derefter kørslen med vagtlægerne i først to år og derefter forlænget med 2 x 1 år, så der skulle være et nyt udbud i 2013, helt som udbudsreglerne tilskriver.

Udbuddet blev bekendtgjort i oktober 2013 og der var 8, som havde givet tilbud. Der var mulighed for at byde på dele af kontrakten, hvilket 6 tilbudsgivere havde benyttet sig af. Kun to tilbudsgivere havde givet tilbud på hele pakken.

Ved dette udbud var tilbuddet fra SIM Lægekørsel det eneste, som var konditionsmæssigt, hvilket vil sige, at det opfyldte alle de betingelser, der var opsat i udbudsmaterialet.

Udbuddet blev aflyst på grund af for få konditionelle tilbud. Region Syddanmark vurderede, at der havde været for lille konkurrence om kontrakten. Alene ét tilbud var konditionelt, nemlig tilbuddet fra SIM Lægekørsel I/S.

Et nyt udbud blev igen offentliggjort i november 2014. Her var der tre tilbudsgivere nemlig: Dan Taxi Administration, Taxa Syd a.m.b.a. og SIM Lægekørsel. Også her var SIM Lægekørsel det eneste konditionsmæssige tilbud.

Det fandt man ikke tilfredsstillende fra regionens side, så derfor annullerede man endnu engang udbuddet.
I april 2015 blev kørslen med vagtlægerne endnu engang sat i udbud. Denne gang var der fire tilbudsgivere.
Også her var SIM Lægekørslen den eneste, som havde indgivet konditionsmæssigt tilbud.

Regionen valgte herefter at aflyse udbuddet, da regionen erkendte, at der var blevet stillet mindstekrav, som var svære at leve op til for de fleste potentielle tilbudsgivere.

Hvad gør man så, så slækker man på mindstekravene endnu engang. Det var mindstekrav omhandlende den ønskede arbejdsplads i bilerne.

Endelig kom der et nyt udbud med de ændrede mindstekrav, samt en henvisning til en vejledende skrivelse fra Færdselsstyrelsen, det tilkendegiver at tilbudsgivere, der baserer deres tilbud på taxabevillinger går forud for tilbudsgivere, der baserer deres tilbud på limousinebevillinger, også selv om deres tilbud skulle være højere.

Så derfor:
”På baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra 2009 blev kontrakt ikke tildelt SIM Lægekørsel, men derimod lavestbydende tilbudsgiver med taxabevilling, DanTaxi Administrationen”.

Det som så er helt påfaldende i denne sag er, at ved udbuddet i april 2105 afgav Dan Taxi Administration A/S det billigste bud på kr. 17.365.450, mod tilbuddet fra SIM Lægekørsel I/S på kr. 20.781.847.

Ved udbuddet i november 2015 forholder det sig pludselig anderledes nemlig SIM Lægekørsel kommer med laveste bud på kr. 20.241.014 og tilbuddet fra Dan Taxi Administration A/S lyder på kr. 22.569.170.

"Regionen vælger på baggrund af udtalelsen fra Færdselsstyrelsen tilbuddet fra Dan Taxi Administration A/S fordi dette tilbud er baseret på taxibevillinger".

Forskel på kr. 5.204.157
Jeg er lidt forundret over, at Dan Taxi Administration A/S, inden for kun et halvt år, kan afgive to så vidt forskellige bud. Der er en forskel på kr. 5.204.157. Hvad skyldes denne stigning, når der nu tillige er slækket på mindstekravene – kan det have noget med den vejledende udtalelse at gøre????

Bevillinger og biler
Jeg er af den opfattelse, at Dan Taxi Administration A/S får tildelt kørslen på et forkert grundlag, idet Dan Taxi Administration A/S overhovedet ikke råder over hverken biler eller bevillinger – disse er hos den enkelte vognmand, der er tilsluttet Dan Taxi Administration A/S.

Skulle Dan Taxi Administration A/S have afgivet et konditionelt tilbud i helhold til udbudsbekendtgørelsen skulle tilbuddet have været indgivet som konsortium, hvor hver enkelt vognmand skriver under på et bilag der tilkende giver, at man vil stille biler og bevillinger til rådighed, samt at man vil hæfte solidarisk og ubegrænset.

Dette er ikke tilfældet – og af den grund anser jeg og mine chaufførkolleger tilbuddet for ukonditionelt og den indgåede kontrakt for UGYLDIG!

Afgørelse eller vejledning
Endelig kan jeg oplyse, at jeg d.d. har modtaget en mail fra et regionsrådsmedlem, som viser mig helt klart, at medlemmerne i regionsrådet ikke har sat sig grundigt nok ind i problematikken omkring denne sag og i særdeleshed omkring den vejledende udtalelse fra Færdselsstyrelsen.

Det pågældende rådsmedlem giver udtryk for at regionen efter hans opfattelse er tvunget til at følge afgørelsen fra Færdselsstyrelsen.

Det viser jo helt klart, at man i regionsrådet ikke ved, hvad der er forskel på en VEJLEDENDE udtalelse og en AFGØRELSE.

En afgørelse kan man klage over, det kan man ikke over en vejledende udtalelse. Den vejledende udtalelse kan man så i sin afgørelse vælge at se bort fra, så kan den part, der føler sig forbigået, klage over, at man ikke har fulgt den vejledende udtalelse.

Der er altså kun tale om en vejledning ikke en afgørelse i denne sag. Så regionen er ikke TVUNGEN til at følge den!

Efter min opfattelse er det endnu en meget kedelig sag for Region Syddanmark!

  • BAGLANDET

BAGLANDET

Baglandet er Fyens Stiftstidendes læsernetværk, hvor læserne selv kan skrive holdninger, historier og meget mere fra deres hverdag direkte på Fyens.dk.

Indlæg fra Baglandet er altid og entydigt udtryk for skribentens egen holdning og er ikke læst eller redigeret af redaktionen.

Vil du gerne være en del af Baglandet? Læs mere på fyens.dk/baglandet