KONFRONTATION

Annette Bæk, miljø- og naturchef Assens Kommune, svarer her på kritikken fra Vivian Lindberg Larsen vedrørende dispensation til separering af regn- og spildevand.

- Hvorfor kan Vivian Lindberg Larsen ikke få dispensation til at lade sit regnvand strømme ud til vejen eller få tilladelse til at få lavet en LAR-løsning?

- Man kan godt få tilladelse til at få lavet en LAR-løsning, da der ikke er noget princip om, at man ikke kan. Men noget af det, hun søger om, er at få noget af sit spildevand med på sin regnvandsledning. Der har vi sagt til hende, at det kan man ikke.

Klimabyen i Middelfart

Formålet er at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til rør i jorden. Derfor er hensigten, at regnvandet ikke skal komme i kloakkerne, men i stedet løbes langs og på vejene.Klimabyen realiseres i perioden foråret 2016 til efteråret 2018 af Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. Projektet har et samlet anlægsbudget på 76,4 millioner kroner.

Projektområdet ligger i den vestlige del af Middelfart, som ofte er ramt af oversvømmede kældre og vand på terræn ved kraftige regnskyl.

Det er inddelt i tre etaper - Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret - der har hver sin løsning, og hvor regnvandet bliver ledt ud i Lillebælt tre forskellige steder. Dertil kommer en fjerde etape, som er den såkaldte Aktivitetsskov på træningsbanen ved Middelfart Stadion.

En del af projektet er også Klimahaven, der er en ny have i Ældrecenter Skovgade. Det er et resultat af et samarbejde mellem Alzheimerforeningen Fyn, Aslaug og C.F. legat, Datastuen Skovgade, EA Middelfart, Friluftsrådet, Middelfart Industriforenings Fond, Middelfart Produktionsskole, Nordeafonden, Parasollen, Stark Middelfart, Strøjer Tegl, Svend Trap og Syddansk Erhvervsskole.

Klimahaven håndterer regnvand fra cirka 4000 kvadratmeter tagflade og 2000 kvadratmeter parkerings- og indkørselsarealer, der afkobles fra det fælles kloaknet. Dermed tilbageholdes og nedsives 3700 kubikmeter regnvand på ældrecentrets egne matrikler i stedet for at belaste den offentlige kloak.

Kilde: Klimabyen

- Der er en ledning ud til vejen nu, men den skal separeres til to ledninger. Hvorfor kan man ikke kan bruge den eksisterende ledning til kun at være til spildevand?

- Sådan som hun har søgt om det, så søger hun om at få det på regnvandsledningen ude i vejen. Den leder - via et regnvandsbassin - ud til at vandløb. Så det kan hun ikke. Man kan kun få spildevand på en kloakledning, da den leder til et rensningsanlæg.

Lokal afledning af regnvand - LAR

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand, hvor det falder, så det ikke belaster kommunernes afløbssystem. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR - Lokal afledning af regnvand.Ved lokal afledning af regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område. De typiske elementer, der kan anvendes alene eller i kombination, er:

- Nedsivning/infiltration fra overflader eller gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner.

- Forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt.

- Magasinering af vandet i grøfter og lavninger i terræn eller i deciderede forsinkelsesbassiner.

- Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning.

Der findes tre former for infiltration:

- Traditionel infiltration i en grøft/faskine.

- Infiltration suppleret med dræn til bortledning af overskydende vand.

- Opmagasinering på overfladen med nedsivning til faskine, der både opmagasinerer og nedsiver Overskudsvand afledes til afløbssystem/recipient.

De enkelte metoder kan opdeles på følgende måde:

- Håndtering ved kilden (indløb/tilløb): Grønne tage, faskiner, opsamling i tønder, brug af regnvand til WC-skyl.

- Fordampning/nedsivning/forsinkelse: Grønne arealer, trug, grøfter, gennemtrængelige belægninger, regnbede, infiltrationsbassiner, våde bassiner/vandhuller, vådområder.

- Alene forsinkelse/fordampning: Traditionelle åbne bassiner, udvidede bassiner.

Kilde: Teknologisk Institut

- Hun fortæller, at hvis hun overhovedet skulle komme i betragtning til det, skulle hun have ansøgt om det inden, man tog beslutningen om at separere regn- og spildevand?

- I forhold til en LAR-løsning kan man sagtens få lov til det.

- Hvis hun stadigvæk har lyst til at lade regnvandet fra taget komme ud i for eksempel et regnbed, så kan hun godt få tilladelse til det?

- Ja.

- Hvordan kan så være, at der er opstået den her miskommunikation?

- Det eneste, vi har på det henover sommeren, er, at hun spørger til, om hun kan få lov at lede regnvand fra et udhus og det fra et toilet, hun ikke bruger, ud på regnvandsledningen. Det kan man ikke. Hun kan blokke toilettet af, og så kan hun sagtens bruge regnvandsledningen, hvis der ikke er noget kloakvand på det.

- Hun er umiddelbart ikke interesseret i at blokke for toilettet. Så hvorfor kan man ikke bare koble den ledning, der allerede er, på spildevandsledningen ude ved vejen?

- Det kan man også, hvis man flytter regnvandet. Hele pointen er at få adskilt regnvandet og spildevandet, så det løber i hver sin ledning. Så når hun har både regn- og spildevand på den samme ledning, så skal hun enten prop toilettet og sørge for, at ledningen løber på regnvandsledningen, eller hun kan fjerne regnvandet, så hun kun har toilettet på og sørge for, at den løber på spildevandsledningen.

- Så det kan godt lade sig gøre at få lavet for eksempel en LAR-løsning og få den eksisterende ledning ført på spildevandsledningen?

- Ja, hvis det kan lade sig gøre rent teknisk, men det er en kloakmester, der skal vurdere det. Men der er ikke noget i vejen for det i så fald, og så kan hun lave et regnbed eller få sat en faskine til tagvandet.

- Da der virker til at have været en form for miskommunikation, hvorfor har man fra kommunens side ikke tilbudt at komme ud og tage en dialog med borgeren, så man får slået helt på plads, hvad der er af muligheder eller ikke er?

- Det tror jeg også, at man har tilbudt.

- Hendes melding er, at det ikke er blevet tilbudt?

- Hvis hun er interesseret i at få snakket videre om, hvad der kan lade sig gøre, så er vi åbne over for det.

- Så I er interesseret i at komme ud se på forholdene?

- Det kan vi godt se på, men det er en kloakmesters faglige vurdering, der også skal være med til at afgøre, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre.

  • Jensen_Claus_Bøge_(2015)_013

    Af:

    Jeg er lokaljournalist på Fyens Stiftstidende i Assens, hvor jeg skriver om stort og småt i hele kommunen. Samtidig har jeg fokus på det digitale på redaktionen. Tidligere har jeg arbejdet hos Ekstra Bladet og Metroxpress.

Mere om emnet

Se alle
Regn- og spildevand: Assens kan lære af Middelfart

Regn- og spildevand: Assens kan lære af Middelfart

7
Frustreret borger: - Savner fornuft, lydhørhed og villighed til dialog fra kommunen

Frustreret borger: - Savner fornuft, lydhørhed og villighed til dialog fra kommunen