Vivian Lindberg Larsen fra Grønnemose har fået nej til sin dispensationsansøgning af Assens Kommune vedrørende kloakseparering.

Grønnemose: - Jeg savner fornuft, lydhørhed og villighed til dialog fra kommunen.

Sådan lyder det fra Vivian Lindberg Larsen, efter hun endnu kun per telefon har fået nej fra Assens Kommune til at få dispensation for at separere regn- og spildevand fra en tagflade på 34 m2. på en tilbygningen, hvor tagnedløb og afløbet fra et gæstetoilet er tilkoblet samme afløb.

Klimabyen i Middelfart

Formålet er at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til rør i jorden. Derfor er hensigten, at regnvandet ikke skal komme i kloakkerne, men i stedet løbes langs og på vejene.Klimabyen realiseres i perioden foråret 2016 til efteråret 2018 af Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. Projektet har et samlet anlægsbudget på 76,4 millioner kroner.

Projektområdet ligger i den vestlige del af Middelfart, som ofte er ramt af oversvømmede kældre og vand på terræn ved kraftige regnskyl.

Det er inddelt i tre etaper - Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret - der har hver sin løsning, og hvor regnvandet bliver ledt ud i Lillebælt tre forskellige steder. Dertil kommer en fjerde etape, som er den såkaldte Aktivitetsskov på træningsbanen ved Middelfart Stadion.

En del af projektet er også Klimahaven, der er en ny have i Ældrecenter Skovgade. Det er et resultat af et samarbejde mellem Alzheimerforeningen Fyn, Aslaug og C.F. legat, Datastuen Skovgade, EA Middelfart, Friluftsrådet, Middelfart Industriforenings Fond, Middelfart Produktionsskole, Nordeafonden, Parasollen, Stark Middelfart, Strøjer Tegl, Svend Trap og Syddansk Erhvervsskole.

Klimahaven håndterer regnvand fra cirka 4000 kvadratmeter tagflade og 2000 kvadratmeter parkerings- og indkørselsarealer, der afkobles fra det fælles kloaknet. Dermed tilbageholdes og nedsives 3700 kubikmeter regnvand på ældrecentrets egne matrikler i stedet for at belaste den offentlige kloak.

Kilde: Klimabyen

- Får jeg ikke dispensation for tagnedløbet på tilbygningen, skal en stor del af min terrasse og gangsti graves op - en forventelig omkostning alene på det ene tagnedløb på 40.000 kroner eller mere. Dertil kommer omkostninger til separation på de tre øvrige nedløb, siger hun og uddyber:

- Det giver altså ingen mening at pålægge en så stor omkostning for et enkelt tagnedløb med en tagflade på 34 m2. Jeg prøvede ellers at have en fornuftig samtale med en medarbejder fra kommunen, men det eneste, hun kunne fortælle mig, var, at man fra Assens Kommunes side aldrig giver dispensation. Det er godt nok firkantet.

Lokal afledning af regnvand - LAR

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand, hvor det falder, så det ikke belaster kommunernes afløbssystem. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR - Lokal afledning af regnvand.Ved lokal afledning af regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område. De typiske elementer, der kan anvendes alene eller i kombination, er:

- Nedsivning/infiltration fra overflader eller gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner.

- Forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt.

- Magasinering af vandet i grøfter og lavninger i terræn eller i deciderede forsinkelsesbassiner.

- Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning.

Der findes tre former for infiltration:

- Traditionel infiltration i en grøft/faskine.

- Infiltration suppleret med dræn til bortledning af overskydende vand.

- Opmagasinering på overfladen med nedsivning til faskine, der både opmagasinerer og nedsiver Overskudsvand afledes til afløbssystem/recipient.

De enkelte metoder kan opdeles på følgende måde:

- Håndtering ved kilden (indløb/tilløb): Grønne tage, faskiner, opsamling i tønder, brug af regnvand til WC-skyl.

- Fordampning/nedsivning/forsinkelse: Grønne arealer, trug, grøfter, gennemtrængelige belægninger, regnbede, infiltrationsbassiner, våde bassiner/vandhuller, vådområder.

- Alene forsinkelse/fordampning: Traditionelle åbne bassiner, udvidede bassiner.

Kilde: Teknologisk Institut

- Hvis hun bare havde sagt, de ville komme ud at kigge på det, så man kunne vise dem, hvad det er, man mener. Men det kan der åbenbart ikke blive tale om, siger Vivian Lindberg Larsen.

Kig på Middelfart

Hun fortæller, at hun sagtens kan se fornuften i at separere regn- og spildevand. Men da andre kommuner i visse tilfælde giver dispensation, bør Assens Kommune ifølge husejeren også kunne gøre det og ikke blot kategorisk afvise det.

- Jeg kender til, at man i Middelfart, Odense samt andre byer i Danmark giver dispensation ved uforholdsmæssige stor omkostning til at udføre separering. Og her må jeg sige til Assens Kommune, hvordan skal det være attraktivt at flytte til Assens Kommune, hvis kommunen ikke er lydhør over for deres borgere.

- I Middelfart har man gang i et omfattende projekt kaldet Klimabyen, her tager man fat i de kritiske områder. Borgerne i Middelfart midtby må her lede deres regnvand ud på offentlige arealer, og der er etableret regnvandsrender, siger hun.

Aldrig oversvømmelser

I Middelfart Kommune tager man blandt andet udgangspunkt i LAR-løsninger - lokal afledning af regnvand.

- Jeg har forespurgt kommunen om muligheden for at lede regnvandet fra min indkørsel ud på vejen. Svaret var, at det kunne der ikke blive tale om. Så er det, jeg spørger mig selv, hvori er problemet i, at vandet løber ned i et tværgående afløb i indkørslen en halv meter fra skel for derefter at blive transporteret videre i samme rørsystem som overfladevandet fra offentlig vej og fortov.

- I de 22 år, jeg har boet her, har vi aldrig haft oversvømmelser. Var det ikke mere fornuftigt at få ordnet de områder, hvor det er kritisk, og hvor borgerne ofte oplever oversvømmelser, siger hun og uddyber:

- Der er også kommuner, hvor det er muligt at få en andel af tilslutningsafgiften tilbage, såfremt man håndterer regnvandet 100 procent på egen grund. Dette er ikke muligt i Assens Kommune. På min forespørgsel hertil fik jeg svaret, at hvis jeg overhovedet skulle være kommet i betragtning til  refusion for håndtering af regnvand på egen grund, skulle jeg have søgt om dette, inden beslutningen blev truffet om separering af regn- og spildevand.

- Men det er lidt svært at tage stilling til mulige løsninger, når man ikke ved, hvad og hvornår kommunen træffer beslutninger, som tilmed medfører en betragtelig omkostning for de grundejere, der endnu ikke har separering af regn-og spildevand, siger Vivian Lindberg Larsen.

  • Jensen_Claus_Bøge_(2015)_013

    Af:

    Jeg er lokaljournalist på Fyens Stiftstidende i Assens, hvor jeg skriver om stort og småt i hele kommunen. Samtidig har jeg fokus på det digitale på redaktionen. Tidligere har jeg arbejdet hos Ekstra Bladet og Metroxpress.

Mere om emnet

Se alle
2
Kommunal leder til frustreret borger: - Man kan godt få tilladelse

Kommunal leder til frustreret borger: - Man kan godt få tilladelse

Regn- og spildevand: Assens kan lære af Middelfart

Regn- og spildevand: Assens kan lære af Middelfart