Uddannelse. Ja, vi skal uddanne os hele livet
Af:

Annette Vilhelmsen, direktør Tietgen

Jens Mejer Pedersen, rektor Erhvervsakademiet Lillebælt

Steffen Svendsen, prorektor Univer

I juni fremlagde regeringens ekspertgruppe for voksen, efter- og videreuddannelse (VEU) i rapporten "Nye kompetencer hele livet" en række anbefalinger til omfattende forandringer af det danske efter- og videreuddannelsessystem.

At dette er et særdeles relevant emne underbygges af en ny undersøgelse fra Lederne, der viser at 61 procent af fynske erhvervsledere oplever et stort behov for at opkvalificere deres medarbejdere.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter går nu med afsæt i ekspertgruppens anbefalinger i gang med trepartsforhandlinger om nytænkning og nyorganisering af hele VEU-området. Dette blev bl.a. diskuteret i en kronik i Politiken 21. august af Stina Vrang Elias, Nikolaj Kristensen og Hanne Shapiro.

Med afsæt i erfaringer fra vore egne uddannelsesinstitutioner vil vi støtte op om ekspertudvalgets bud på løsninger, der her i efteråret skal konkretiseres i de igangværende trepartsaftaler.

Der er stort behov for, at der sker en intensivering af voksen- og efteruddannelsesindsatsen for alle grupper på arbejdsmarkedet. Det er forudsætningen for øget konkurrencekraft og dermed vækst i private virksomheder, kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor samt god sammenhængskraft i hele samfundet.

Dygtige medarbejdere er en afgørende faktor, og meget tyder på, at vi taber terræn her på trods af stolte traditioner i Danmark, som altid har scoret højt i internationale sammenligninger på voksen- og efteruddannelsesområdet.

Voksen- og efteruddannelsesaktiviteten er for nedadgående for ufaglærte, for faglærte og også for medarbejdere med videregående uddannelse, selv om behovet i forskellige analyser vurderes at være stigende som følge af hastig teknologiudvikling og store omstillingskrav.

Noget må altså gøres, hvis den fortsatte dygtiggørelse af arbejdsmarkedets kernetropper skal sikres.

Som ansvarlige for voksen- og efteruddannelse i tre af de institutioner, som arbejder med erhvervsrettede uddannelsesløsninger på Fyn og i Trekantområdet, har vi over en årrække kunnet følge den paradoksale udvikling med faldende voksen- og efteruddannelsesaktivitet trods forhold på arbejdsmarkedet, der burde resultere i øget efterspørgsel.

Vores erfaringer siger os, at der er behov for betydelige reformer af et uoverskueligt og bureaukratisk uddannelsessystem med for megen regelstyring og omstændelige styringsprocesser. Der skal skabes flere positive incitamenter for virksomheder og medarbejdere, og der skal være et bedre match mellem udbud og de behov, som er i rivende udvikling.

Vi kan og bør også som uddannelsesinstitutioner ved egne initiativer bidrage markant til at knække den nedadgående kurve for voksen- og efteruddannelse.

Vores erfaringer får os til især at pege på to områder, hvor institutioner som erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler kan gøre en forskel allerede under de nuværende rammer.

Samarbejde mellem institutioner er et stærkt og nødvendigt element i et virksomt samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Arbejdsmarkedet er ikke indrettet efter uddannelsessektorens strukturer, niveauer og arbejdsdelinger. I mange tilfælde skal der flere institutioner til at dække en virksomheds kompetenceudviklingsbehov, og det kræver stort overblik at orientere sig i de mange muligheder, der findes.

Uddannelsesinstitutionerne skal tage denne udfordring på sig og prioritere den store opgave at facilitere dette samspil.

Under slagordet "En indgang til kompetenceudvikling" har vore tre institutioner på Fyn og i Trekantområdet i en årrække samarbejdet om at fjerne barrierer for at lette indgangen for såvel virksomheder som medarbejdere. Det har udviklet samarbejdet med virksomheder og resulteret i gode uddannelsesløsninger til gavn for virksomhederne og medarbejderne.

God voksen- og efteruddannelse kræver ligeledes stærke faglige og pædagogiske miljøer, der målrettet og kvalificeret kan sikre relevans og høj kvalitet i de konkrete VEU - aktiviteter. Her skal institutionerne satse og udvikle inspirerende læringsmiljøer for erhvervserfarne professionelle, der konstant er i kontakt med markedets behov.

Det kræver attraktive fysiske rammer, gode digitale platforme og ikke mindst dygtige undervisere med specialkompetencer i netop opkvalificering af deltagere med omfattende erhvervsbaggrund og blandede skoleerfaringer. Sådanne miljøer kræver samarbejde og en vis volumen - også på det punkt har vi på tværs af institutionsskel haft et succesfyldt samarbejde.

Så, ja, vi skal uddanne os hele livet - og uddannelsesinstitutionerne kan ved en dedikeret og fælles indsats gøre en betydelig forskel.