"Omvendt magtfordrejning"

Peter Teusch

"Omvendt magtfordrejning"

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Begrebet "omvendt magtfordrejning" eksisterer naturligvis ikke i den forvaltningsretlige verden, men konstruktionen faldt mig alligevel ind efter en god uges læsning i dagspressen om Udlændingeservices' håndtering af vejledning og administration af familiesammenføringsreglerne.

Hvad er det egentlig, ansøgerne gør, ja, set fra mit synspunkt forsøger de at anvende et sæt EU-regler, der er vedtaget for at fremme arbejdskraftens frie bevægelighed, således at en EU borger, når han skifter arbejdsplads fra det ene EU-land til det andet kan medtage sin familie, selvom denne skulle komme fra et ikke EU-land.

Denne regel ønsker man at anvende med det hovedformål at omgå eller gennembryde de danske regler om familiesammenføring, hvilket selvsagt ikke var eller er EU-regelsættes formål, men netop som anført regler, der skal sikre arbejdskraftens bevægelighed.

Heri ligger min pointe i en "omvendt magtfordrejning" - man benytter en regel til at opnå et gode, en tilladelse, man ellers ikke ville være berettiget til ifølge den regel, der er gældende på området.

Nu kan borgere ikke gøre sig skyldige i magtfordrejning, denne øvelse er overladt til myndigheder, såsom hvis bygningsmyndigheden betinger udstedelsen af en byggetilladelse af, at ansøgeren har betalt sin restskat, underholds- eller børnebidrag. Her benytter myndigheden sin kompetence inden for eget område til at tilgodese et andet område, hvor de ikke har hjemmel. Selvom det overordnet set kunne være fornuftigt nok, er et sådant vilkår i en byggetilladelse naturligvis ugyldigt.

Det er imidlertid ikke ansøgernes forsøg på at anvende en ikke tjenstlig regel til at opnå familiesammenføring, der har påkaldt sig den største opmærksomhed, men derimod Udlændigeservices' manglende vejledning eller måske også vildledning, der i det hele anklages for ikke at være i overensstemmelse med forvaltningsloven.

Denne del af festlighederne er nu overladt ombudsmanden til bedømmelse, hvilket i sig selv er spændende, når man betænker hans tidligere involvering i hele udlændingelovgivningen. I sin egenskab dengang af formand for Dansk Flygtningenævn lykkedes det ham at få mindretalsindstillingen til betænkningen om en ny udlændingelov gennemført i 1983 og vedtaget i Folketinget af et flertal uden om den borgerlige regering bestående af, så vidt jeg husker "fodnotepartierne".

Hvad denne meget indvandrer/flygtninge-fleksible lovgivning har betydet af glæder for det danske samfund, skal jeg ikke komme ind på her med undtagelse af glæden over den skattebesparelse, vi blev beskyttet imod, som et lavere og mere integrationsegnet antal ville have medført.

Der er dog efter min opfattelse ingen tvivl om, hvor den daværende formands, nuværende ombudsmands, sympati lå.

Det forvaltningsretlige spørgsmål, der nu ligger til bedømmelse, er rækkevidden af forvaltningslovens vejledningspligt, så det vil jeg nu se lidt på.

Har en styrelse pligt til at vejlede en borger om, hvordan han bedst, hurtigst og nemmest omgår den lovgivning, styrelsen er sat til at forvalte? Kan man pålægge forvaltningspersonellet at yde en rådgivning, der kan medføre en omgåelse af en vedtaget lovgivning, man selv har fået ansvaret for bliver fulgt? Hvilket tjenesteretligt ansvar pådrager en embedsmand sig, hvis han bevidst rådgiver, så sagsområdet gennemhulles? Mon det er specielt karrierefremmende for en yngre fuldmægtig at administrere på tværs af et folketingsflertal, en regering og sin egen minister.

Hvis ombudsmanden skulle komme frem til, at der er en udvidet vejledningspligt, der kan føre til omgåelse af familiesammenføringsreglerne, kunne jeg få lyst til at spørge, om det også gælder for embedsmændene i Skat, når en borger ønsker oplyst, hvordan han bedst undgår for voldsom beskatning eller beskatning overhovedet? Er Skat forpligtet til på forespørgsel at oplyse om ethvert muligt "skattehul" eller anden lovgivning, der ved kreativ anvendelse kan medføre skattenedslag eller skattefritagelse med et provenuetab for samfundet til følge? Næppe.

Jeg glæder mig derfor til at nærlæse ombudsmandens udtalelse i sagen, ligesom jeg naturligvis forventer, at de berørte ministerier og regeringen snarest muligt tager initiativ til at løse problemstillingen med de to regelsæt, der synes at modarbejde hinanden.

En mulig løsning kunne være at kræve en form for dokumentation for, at arbejdsretlige forhold er hovedformålet med en flytning til Danmark og ikke alene for at opnå familiesammenføring på andre og angiveligt lempeligere vilkår en den gældende danske lovgivning, det vil desværre nok føre til yderligere grænsetilfælde og dermed øget bureaukrati.

peter teusch

fhv. kontorchef, cand.jur., Filosofgangen 9, Odense C

"Omvendt magtfordrejning"

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce