Kold College, væksthusgartnerassistentuddannelsen i Odense:

Abdel Medzhid Mohamed Amar, Odense V.

István Asztalos, Odense N.

Silviya Lyubomirova Encheva, Odense N.

Anita Yordanova Musinova, Odense N.

Andriyan Iliychev Nachev, Odense S.

Sofiya Hamud Saleh, Odense V.

Irene Gosheva Petrova, Odense N.

Neli Yordanavo Petrova, Odense N.

Kamen Hamoud Salih, Odense N.

Sabina Asenova Stefanova, Odense S.

Anna Valeri Grigorova, Odense N.