Thomas Kingos Kirke: Maria Thrane og Nicolei Beier, Lahnsgade 50, 1. th., Odense C.