Lokaldebat: Svar til Ole Wej Petersen
Af: Esther Bundgaard, Tordenskjoldsgade 6, 5960 Martal

Lokaldebat: Udsolgte afgange på færgen må betyde at der sælges flere billetter og dermed bliver også underskuddet mindre. Desuden er der nu færre afgange, hvilket i min optik betyder færre udgifter.

Tilfreds eller ikke med flytning af Marstal færgen afhænger af hvilke kredse man færdes i. Da du (Ole Wej Petersen, red.) har været med til at beslutte den nuværende struktur og færdes blandt ligesindede er det jo den holdning du hører. Jeg færdes i en anden gruppe, som synes Marstal som by lider under den nuværende struktur.

Med hensyn til hjemmeplejen gik mit spørgsmål på tilfredshed blandt personale og brugere. Den rapport du henviser til, siger ikke noget om tilfredshed i hjemmeplejen, men beskriver hvad kommunen får for de penge den bruger til drift. Rapportens kommissorium er kortlægning og analyse i bred forstand med fokus på både hjemmeplejens planlægning, økonomistyring, organisering og snitflader til myndighedsafdelingerne.

Der er dog et lille afsnit om trivsel.

Nederst på side tre, jeg citerer:

BDO anbefaler, at Ærø Kommune sikrer bedre overensstemmelse mellem den visiterede tid og den allokerede ydelsestid på ruteplaner. Den relativt høje andel af overbookede ruteplaner udgør en risiko for, at borgerne ikke leveres den visiterede ydelsestid. Overbookede ruteplaner forventes at have en negativ indvirkning på medarbejdernes opgavevaretagelse og trivsel på sigt - et forhold som også understøttes på interview.

Dette afsnit giver ikke mål for tilfredshed, er blot en anmærkning fra BDO. Det var netop tilfredsheden jeg spurgte ind til, så det er der vel ingen svar på når man læser rapporten.