Professionelt eller ...?


Professionelt eller ...?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det kvalitative niveau i Undervisningsministeriets topledelse er efter kronikørens mening så ringe, at det politisk opportune får alt for meget spillerum

Vidste forhandlerne fra partierne, der indgik aftalen om obligatoriske nationale it-test i folkeskolen, at det var et system til test af paratviden, som de ville få? Grunden til dette spørgsmål er, at blot følgende to eksempler viser, at der er noget galt.

Teknologisk Institut påviste i november 2005 i en omfattende re-analyse udført for Europa-kommissionen af en række internationale testresultater, at flere timer i et fag ikke nødvendigvis gav bedre resultater. Alligevel blev der - og uden stillingtagen til resultaterne fra Teknologisk Instituts undersøgelse - indført flere timer i dansk og historie i juni 2006.

Gymnasiereformen, som der allerede er ændret væsentligt på uden sikkerhed for, at den bliver en succes, blev indført, uden at den blev testet i fuld skala på udvalgte gymnasier. Når en sådan mulighed foreligger, er det både risikabelt og uprofessionelt at undlade dette, hvad der jo også efterfølgende har vist sig.

Hvordan kan det være, at der på et så vigtigt område spilles hasard?

En mulighed er naturligvis, at de politisk ansvarlige blæser på faglige resultater og undersøgelsesmetoder, hvis det strider mod deres forudfattede meninger. En anden og efter min opfattelse desværre mere nærliggende mulighed er, at det faglige niveau i topledelsen i Undervisningsministeriet er så ringe, at det politisk opportune får alt for meget spillerum.

Der er tre grunde til, at det kommende nationale test-system bliver et system til test af paratviden.

For det første skal gennemsnitseleven kunne besvare mindst 50-60 spørgsmål på 45 minutter. For det andet bliver systemet et multipel choice-system med kun to bedømmelseskriterier: korrekt og ikke-korrekt, idet eleverne på de såkaldte opgaveskabeloner skal svare ved "peg og klik, farvelæg område, skriv tal, vælg rigtig knap" osv. For det tredje ansporer it-mediet - med den hertil hørende intensitet - i sig selv til hurtig respons forstærket af multipel choice-formen.

Dette testsystem får sin ilddåb i maj og juni 2007, da der gennemføres obligatoriske nationale test i matematik i sjette klasse, i dansk/læsning i ottende klasse samt i fysik/kemi i ottende klasse. Senere skal der hvert år gennemføres 10 obligatoriske test, idet der også skal testes i dansk/læsning i anden, fjerde og sjette klasse, i engelsk i syvende klasse, i matematik i tredje klasse, i geografi samt biologi i ottende klasse. Hertil kommer to frivillige test i dansk som andetsprog i femte og syvende klasse.

Selv OM det bliver paratviden, der bliver retningsstyrende for testsystemet, er det vigtigt at bemærke, at Undervisningsministeriet giver udtryk for, at det ikke ønsker, at de it-baserede test skal føre til, at læringsfokus trækkes i retning af, at eleverne i højere grad bliver omvandrende mini-leksikoner. Gang på gang understreges - nogle vil sikkert sige besværges - at hovedformålet er at sikre et bedre videre forløb, jf. følgende fra lovforslaget:

"Testene skal udgøre et værktøj, der kan medvirke til et godt overblik over den enkelte elevs faglige niveau og derigennem bidrage til grundlaget for faglige fremskridt for den enkelte elev ved at målrette undervisningen til elevens behov og forudsætninger. Testene anvendes sammen med andre elementer som led i den løbende evaluering fremadrettet til brug i vejledningen af den enkelte elev, den videre planlægning af undervisningen og underretning af forældrene med henblik på at tilrettelægge en undervisning og et forældresamarbejde, der understøtter eleven bedst muligt."

Det er efter min opfattelse centralt at drøfte, om det overhovedet er muligt eller sandsynligt, at Undervisningsministeriets ønske kan realiseres givet det besluttede testdesign. Men denne væsentlige udredning er ikke målet for denne kronik, idet jeg ikke mener at have kompetence til en sådan udredning. Til gengæld mener jeg, at jeg kan blotlægge grundstrukturen i det it-design, der må være forudsætningen for at kunne gennemføre en sådan analyse. Derfor koncentreres det følgende om grundstrukturen i det kommende it-test-system.

I 2003 blev der indført trin- og slutmål for folkeskolens fag. Slutmålene og trinmålene angiver målene for, hvilke kundskaber og færdigheder eleverne forventes at have ved henholdsvis afslutningen af undervisningen i et fag i folkeskolen og ved afslutningen af bestemte klassetrin.

Slutmålene angiver de langsigtede mål, og som undervisningen skal sigte på i hele forløbet. Trinmålene angiver kortsigtede mål, som skal tjene til: Planlægning og evaluering af undervisningen, som dialogværktøj og som pejlemærker i relation til den løbende vurdering af elevens udbytte af undervisningen.

For hvert fag, der indgår i systemet, skal der med udgangspunkt i trin- og slutmålene formuleres to til fire profilområder som led i opbygningen af it-designet.

For matematik i sjette klasse er der eksempelvis formuleret tre profilområder: tal og algebra, geometri samt matematik i anvendelse. De spørgsmål, som eleven stilles over for i testforløbet, kommer successivt fra profilområderne.

Det er vigtigt at bemærke, at det kun er en delmængde af trin- og slutmålene, der indgår i de profilområder, der ligger til grund for udformningen af it-spørgsmålene. Dette skyldes, at den valgte evalueringsform i it-designet - multipel choice-formen - ikke gør det muligt at vurdere læringsmålene i relation til en række aspekter af trin- og slutmålene. Dette er bl.a. formuleret således i kravspecifikationen:

"De it-baserede test kan kun omfatte en del af fagets trinmål. For en dækkende vurdering af elevens kundskaber og færdigheder inden for alle fagets trinmål må yderligere evalueringsmetoder også tages i brug. Testene kan således ikke stå alene - heller ikke for de trinmål, som testen omfatter."

Og videre:

"Der vil blive gennemført supplerende undersøgelser, der har til formål at belyse elevernes kundskaber og færdigheder i udvalgte fag og klasetrin på områder (trinmål), der ikke er omfattet af testene. Det gælder f.eks. trinmål, som retter sig mod, at eleven demonstrerer evne til selvstændig formulering, analyse, problemorientering og -løsning mv."

Hvordan disse supplerende undersøgelser skal gennemføres vides endnu ikke.

Selv OM en række (væsentlige) aspekter således på forhånd er holdt uden for it-evalueringen, forudsættes alligevel, at it-testene giver en gyldig og pålidelig vurdering, som skal fremgå af den tilbagemelding, som den enkelte elev skal have efter en obligatorisk test i et fag via it-systemet.

Denne kronik blev indledt med eksempler på, at det kvalitative niveau i topledelsen i Undervisningsministeriet efter min opfattelse lader meget tilbage at ønske.

Dette giver sig også udslag i det åbenbare misforhold, der er på den ene side mellem det anførte primære formål med det kommende testsystem - at bidrage til styrkelsen af det fremadrettede undervisningsforløb - og på den anden side testenes tidsmæssige placering.

Hvis det anførte primære formål er det vigtigste, er det vanskeligt at forstå, at testene ikke gennemføres først på undervisningsåret, så læreren straks ved skoleårets begyndelse kunne få kendskab til sine elevers standpunkt. Det er jo ikke sikkert, at det er samme lærer, der fortsætter undervisningen i det testede fag på det næste trin.

Hertil kommer, at muligheden for at placere testen inden for en tidsramme af to måneder (fra 1. maj til 29. juni) sætter faglæreren i et dilemma. Faglæreren får nemlig et incitament til at placere testen sidst i denne periode for at bidrage til bedre testresultater.

Det udelukker imidlertid, at testresultatet kan få indflydelse på undervisningen i det aktuelle skoleår. Men maksimalt to måneder er under alle omstændigheder en alt for kort periode.

Professionelt eller...? Døm selv.

*

Christen Sørensen, Nielstrupvej 42, Ravnebjerg, Odense SV, er professor. Se også www.sam.sdu.dk/ansat/chr under cv.
Christen Sørensen
Christen Sørensen

Professionelt eller ...?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce