Militær på gaden

Lovforslag: Siden 2016 har forsvaret bistået politiet med at bevogte den jødiske synagoge i København, lige som Hjemmeværnet er sat ind i den danske grænsekontrol. Det er hidtil sket uden et præcist beskrevet lovmæssigt grundlag.

Nu har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremsendt et lovforslag, der fastlægger samarbejdet og ansvarsfordelingen. Det har førstebehandling i Folketinget tirsdag.

Her følger en liste over nogle af de elementer, lovforslaget indeholder:

1
billede
Nyt lovforslag fra justitsministerens formaliserer militærets adgang til at løse politiopgaver, som her bevogtningen af den jødiske synagoge i København. Arkivfoto: Sofie Mathiassen/Scanpix

På politiledelsens anmodning kan forsvaret fremover sættes på bevogtnings- og patruljeringsopgaver, herunder anholdelser, visitationer og ransagninger m.v. med henblik på, som det beskrives i den foreslåede lovtekst "at forebygge og afværge alvorlig kriminalitet og andre hændelser, der kan medføre fare for menneskers kiv, helbred eller alvorlig skade på samfundsvigtige, institutioner, virksomheder eller anlæg."

2

Forsvaret vil også kunne tilkaldes, når det handler om "personbeskyttelse, gidselredning, det operative antiterrorberedskab, særligt farlige anholdelser og andre særlige indsatsopgaver."

3

Når forsvaret indgår i politimæssige opgaver, sker det under politiets ledelse og "i overensstemmelse med de regler, der gælder for politiets varetagelse af de pågældende opgaver." I visse tilfælde "kan nærmere udvalgt personale fra Forsvaret bemyndiges til at udøve beføjelser."

Det skal i så tilfælde ske "efter rigspolitichefens eller chefen for Politiets Efterretningstjenestes nærmere bestemmelse og efter godkendelse fra forsvarsministeren eller den, der af ministeren bemyndiges hertil."

4

Politiet får, hvis lovforslaget vedtages, også mulighed for at inddrage forsvaret i "politimæssige opgaver til søs og i luften i forbindelse med Forsvarets øvrige opgavevaretagelse."

5

Med den nye lov får forsvaret også mulighed for at oprette midlertidige, afspærrede militærområder uden for de allerede eksisterende faste militære anlæg "med henblik på at forebygge og afværge fare for dansk og udenlandsk militært personale og materiel, der befinder sig uden for faste militære områder her i landet."

Kilder: Justitsministeriet og Lovforslag nr. L159

6

Lovteksten understreger, at militær bistand til politiet sker under politiets ledelse, og at eventuelle uregelmæssigheder i soldaternes udførelse af politiarbejde eller klager over deres indsats, hører under Den Særlige Politiklagemyndighed, ikke under de militære instanser.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
3
Kritik: Soldater på politiarbejde er magtudøvelse på glidebane

Kritik: Soldater på politiarbejde er magtudøvelse på glidebane

3
Kritik: Soldater på politiarbejde er magtudøvelse på glidebane

Kritik: Soldater på politiarbejde er magtudøvelse på glidebane